Könsuppdelad undervisning

Är det ok att dela upp eleverna efter flickor och pojkar? Vad säger diskrimineringslagen?

  • Överblick om vad lagen säger om könsuppdelad undervisning.
  • På vilket sätt könsuppdelad undervisning kan vara diskriminerande.
  • Möjligheten att dela upp elever efter kön är begränsat, är undervisningen likvärdig?
Ung elev står intill ett skåp

Få ditt temablad här

Du får kännedom om lagen och hur ni på skolan kan resonera kring uppdelning av flickor och pojkar i undervisningen.

Exemplen i temabladet ger dig ett bra underlag för en vidare dialog i planering av skolans undervisning.

Temabladet är ett stöd för dig och dina kollegor i ert arbete för att motverka diskriminering på skolan.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 7 januari 2020
  • Antal sidor: 3
Tillbaka till toppen