Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska samt varieteter av dessa språk. Här finns information om vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på kommuner och myndigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Information på nationella minoritetsspråk

Det allmänna (kommuner, regioner och statliga myndigheter) har ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Förvaltningsmyndigheter (till exempel DO) ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och ska så långt det är möjligt samråda med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem.

Kontakter med myndigheter

Du som vill använda finska, meänkieli eller samiska har alltid rätt att använda språket när du skriftligen kontaktar DO eller Riksdagens ombudsmän (JO). Du kan kontakta DO både via e-post till do@do.se och via brev till postadress Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Du har även rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i dina skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen om du har ett ärende hos någon av dessa myndigheter.

Om du kontaktar en myndighet vars verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska har du möjlighet att använda något av dessa språk vid kontakten med myndigheten. En förutsättning är dock att du har ett ärende hos myndigheten och att ärendet har anknytning till det aktuella förvaltningsområdet. Ditt ärende har anknytning till ett område till exempel om du bor i området eller om ärendet gäller en verksamhet som bedrivs i området.

Även utanför ett förvaltningsområde har du rätt att använda finska, meänkieli eller samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med en myndighet förutsatt att du har ett ärende hos myndigheten och om ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket.

Kontakter med DO

DO arbetar med tillsyn över hela landet och kan driva processer i domstol i hela landet. Om DO utför en tillsyn av en verksamhet som du ansvarar för eller om DO för talan för dig i domstol har du därför rätt att använda finska, meänkieli eller samiska, förutsatt att ditt ärende har anknytning till ett förvaltningsområde för ditt språk.

Du har då rätt att kontakta DO både muntligen och skriftligen på ditt språk. DO är då skyldig att ge dig ett muntligt svar på samma språk. Om du saknar juridiskt biträde har du även rätt att få en skriftlig översättning av myndighetens beslut.

Domstolar

Om du har ett mål eller ett ärende i en domstol som har verksamhet i kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har du rätt att använda finska eller meänkieli om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.

Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol som har verksamhet i kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.
Om du vill använda ditt språk i domstol ska du meddela domstolen det när målet eller ärendet inleds eller första gången du ska uttrycka dig i målet eller ärendet.

Pedagogisk verksamhet och äldreomsorg

Om du bor i en kommun som är förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska ska kommunen, på din begäran, erbjuda barn som du är vårdnadshavare för plats i verksamhet inom barnomsorg som helt eller i väsentlig del bedrivs på något av dessa språk.

På samma sätt har du rätt att i en sådan kommun rätt att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

Om du bor i en kommun som inte ingår i något förvaltningsområde eller som inte ingår i ett förvaltningsområde för ditt språk men som har tillgång till personal som kan finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, ska kommunen på din begäran erbjuda äldreomsorg helt eller i väsentlig del av personal som talar ditt språk.

Sedan 2009 gäller lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sverige ratificerade i februari 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråks­konventionen). De nationella minoriteter som erkändes är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken som erkänts är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska samt varieteter av dessa språk.

Här kan du hitta mer information

Europarådet

Europarådet övervakar efterlevnaden av ramkonventionen och minoritetsspråkskonventionen. På deras webbplats kan du bland annat hitta resultaten av granskningar av Sveriges efterlevnad av konventionerna.

Sametinget och länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har regeringens uppdrag att följa upp minoritetspolitikens utveckling och tillämpningen av lagen om nationella minoriteter.

Minoritet.se

Webbplats för de nationella minoriteterna Webbplatsen sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 maj 2024