ኣገባብ ጥርዓን ምቕራብ

(Göra en anmälan)

በቲ ናትና ኦርኒክ ጌርካ ጥርዓን ኣቕርብ

(Anmäl via vår blankett)

ነቲ ናትና ናይ ጥርዓን መቕረቢ ኦርኒክ ሓቲምካ ብምውጻእ፥ መሊእካ ብቤት ቡስጣ ወይ ብኢ-መይል ናብ "ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ" (DO) ትልእኮ። እቲ ዚምላእ ኦርኒክ፡ ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ ዝተዳለወ እዩ።

ናብቲ ዚምላእ ኦርኒክ (Till anmälningsblanketten)

ደብዳበ ጽሒፍካ ጥርዓን ምቕራብ

(Anmäl genom att skriva ett brev)

ናይ ጥርዓን ደብዳበ ጽሒፍካ'ውን ብቤትቡስጣ ወይ ብኢ-መይል ክትልእከልና ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ጥርዓን ደብዳበኻ፥ ናትካን ናይቲ ጥርዓን ተቕርበሉ ዘሎኻን፥ እዞም ዚስዕቡ ሓበሬታታት ዘካተተ ክኸውን ይግባእ። ስም፡ ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ቴሌፎን - ኢመይል ምስ ዚህሉ ድማ ዝበለጸ እዩ። እቲ ጥርዓን ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ብዝተኻእለ መጠን ብንጹር ከም ትገልጾ ግበር። ብቐዳምነት ክትገልጾ ዘድልየካ፥ እንታይ ከም ዘጋጠመ፡ መዓስ ከም ዘጋጠመ፡ መን ኣድልዎ ከም ዝፈጸመ፡ ከምኡ'ውን፡ ነዚ ኣድልዎ'ዚ ዚምልከቶ፡ ኣየናይ ካብቶም ናይ ኣድልዎ መሰረታት'ዩ ኢልካ ከም ትኣምን እዩ።

ጥርዓን ብዅሉ ቋንቋታት ኣቕርብ

(Anmäl på alla språk)

ብዅሉ ቋንቋታት ናባና ጥርዓን ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ድማ ንሕና ናብ ቋንቋ ሽወደን ከም ዝትርጐም ክንገብር ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት፡ ንሕና ብቛንቋ ሽወደን ኢና መልሲ ንህብ።

ብቓል ዝቐርብ ጥርዓን

(Muntlig anmälan)

እንተ ደኣ ብገለ ምኽንያት፥ ደብዳበ ንምጽሓፍ ወይ ነቲ ናትና ኦርኒክ ንምምላእ ትጻገም ኴንካ፤ ብቓልካ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ጥርዓንካ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ምሳና ርክብ ግበር (Kontakta oss för mer information).

ሓደ ዝቐረበ ናይ ጥርዓን ምልክታ፡ ህዝባዊ ሰነድ'ዩ

(En anmälan är en allmän handling)

ሓደ ናይ ጥርዓን ምልክታ ናባና ምስ ቀረበ፥ ሓደ መለለዪ-ቁጽሪ ተዋሂቡዎ ይምዝገብ። "ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ" (DO) ሓደ መዝነት ዘሎዎ ቤትስልጣን ስለ ዝዀነ፥ እቲ ዝቐረበ ጥርዓን ህዝባዊ ሰነድ'ዩ ዚኸውን። እዚ ማለት ድማ፡ ዝዀነ ሰብ ቅዳሕ ናይቲ ጽሑፍ ይወሃበኒ ኢሉ ሓቲቱ ክረክብ መሰል ኣሎዎ። እንተዀነ ግን፡ ቅድሚ እቲ ቅዳሕ ናይ ሓደ ሰነድ ንደገ ምውጽኡ፥ ኵሉ ጊዜ ናይ "ምስጢራውነት ገምጋም" ንገብር ኢና። እዚ ማለት ድማ፡ ነቶም ኣብቲ ሰነድ ዘሎዉ ተኣፈፍቲ ሓበሬታታት ንድምስሶም ኢና።

ሓደ ናይ ኣድልዎ ጥርዓን ዘቕረበ ሰብ፥ ኣብ ልዕሊኡ መቕጻዕቲ ንኸየጋጥሞ፥ ማለት ሕነ ንኸይፍደ ሕጋዊ-ሓለዋ ኣሎዎ። እዚ ድማ ንኣብነት፡ ሓደ ወሃብ-ስራሕ፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ ዘመልከተ ሰብ ናይ ስራሕ ጽዕነት ንኸይውስኾ ዚምልከት ክኸውን ይኽእል። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ምፍዳይ ዘጋጠሞ ሰብ፥ ናባና ጥርዓኑ ከቕርብ ይኽእል እዩ።

Tillbaka till toppen