ጥርዓን ናብ “ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ”

(Anmälan till DO)

ናብ “ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ” (DO) ብኸመይ ጥርዓን ክተቕርብ ከም ትኽእልን፤ ጥርዓንካ እንታይ ውጽኢት ከም ዘውህብን፤ ኣብዚ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ርእሲኡውን፡ ብዛዕባ’ቶም ጥርዓናት ክቕበሉን ኣብ ጉዳያት ኣድልዎ ውን መምርሒ ኪህቡኻ ዚኽእሉ ካልኦት ተዋሳእቲ ትካላትን፤ ክነዘንትወልካ ኢና። ኣብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣባል ምስ ትኸውን፥ እሞ ኣብ ስራሕካ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸመካ ኰይኑ ምስ ዚስመዓካ፥ ብቐዳምነት ምስቲ ናትካ ማሕበር ሰራሕተኛታት ድኣ ርክብ ግበር።

ነዚ ዚስዕብ ነገራት፡ ጥርዓን ክተቕርበሉ ትኽእል ኢኻ

(Det här kan du anmäla)

ኣብ ልዕሌኻ/ኺ ወይ ካልእ ትፈልጦ ሰብ፥ ብምኽንያት ጾታ፡ ጾታዊ-መንነት ወይ ጾታዊ-ገላጽነት፡ ዓሌታዊ እንታውነት፡ ሃይማኖት፡ ስንክልና፡ ጾታዊ-ዝምባሌ ወይ ዕድመ፥ ኣድልዎን ግህሰተ-ክብርን ኣጋጢሙዶ ይፈልጥ? ከምኡ እንተ ዀይኑ፥ ንሱ ኣድልዎ እዩ። ናብ "ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ" (DO) ወይ ናብቲ "ጸረ-ኣድልዎ ቢይሮ" (antidiskrimineringsbyrå) ጥርዓን ክተቕርብ/ቢ ትኽእል ኢኻ። ምስ ናይ ወላድነት-ዕረፍትኺ ብዝትሕሓዝ፥ ኣብ ልዕሌኺ ብወሃብ-ስራሕ ኣድልዎ ተፈጺሙ እንተ ዀይኑ ውን፥ ጥርዓን ክተቕርቢ ትኽእሊ ኢኺ። ነቲ ጥርዓን ክተቕርበሉ ትደሊ ፍጻሜ ወይ ፍጻሜታት፥ ግቡእ ዝዀነ ስነዳ ክትገብረሉ ኣገዳሲ እዩ። ጸኒሕካ ኣብቲ ጉዳይካ ከም ምመማሳኸሪ ከገልግል ዚኽእል ካልእ ሓበሬታ ውን ኣዋህልል ኢኻ። ነቲ እተቕርቦ ክሲ ከረጋግጽ ዚኽእል፥ ንኣብነት ብኤ-ፖስት ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ. ዝተላእከልካ መልእኽቲ፥ ወይ ውን ዝተቐድሐ ድምጺ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ጥርዓን ምስ ኣቕረብኩ እንታይ'ዩ ዚፍጸም?

(Vad händer om jag gör en anmälan?)

ንሕና ኣብ ዓመት ኣስታት 2000 ዝዀኑ ጥርዓናት ንረክብ ኢና። እቶም ናትና መርመርቲ ጉዳያት፥ እቲ ንስኻን (ንስኺን) ካልኦትን ዘቕረብኩሞ ጥርዓናት፥ "ብቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ" (DO) መጽናዕቲን ምቁጽጽርን ምግባር ዘድሊ ምዃኑ ንምውሳን፥ ንዅሉ'ቲ ዝኣተወ ጥርዓናት የንብብዎ። ሓደ ጥርዓን ንኽጽናዕ እንተደኣ ሓሊፉ ጥራይ'ዩ ንሕና፥ እቲ ጥርዓን ቀሪቡሉ ዘሎ ትካል፡ ብርግጽነት ኣድልዎ ከም ዝፈጸመን ከም ዘይፈጸመን መርገጺ ክንወስደሉ ንኽእል።

ነቶም መጽናዕቲ ንኽግበረሎም ዘይሓለፉ ጥርዓናት ድማ፥ ኣብቲ ንሕና ሕብረትሰብ ንምቕያር እንገብሮ ጻዕሪ፥ ኣብኡ ንጥቀመሎም ኢና። እዚ ማለት ድማ ንኣብነት፥ ፍልጠትና ከም ዝዓቢ ብምግባር፡ ንወሰንቲ-ኣካላት ክንምህርን ክንጸሉን፥ ወይ ውን ነቲ ኣብ ወሃብቲ-ስራሕ ናይ ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን ክህሉ ዚግበር ስራሕ ንምሕጋዝ፥ ናይ መሳርሒ-ሜላታት ንምምዕባል ንጥቀመሎም ኢና።

ኣስታት 10 % ካብቶም ጥርዓናት፡ ንሕና መጽናዕቲን ምቁጽጻርን ንኽንገብር ዘምርሑ እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ውን፥ ንውሑድ ክፋል ናይቲ ጥርዓናት (ኣስታት 1 % ናይቶም ጥርዓናት)፥ ናብ ቤት ፍርዲ ነቕርቦም ኢና።

Tillbaka till toppen