DO شکایت به کارگزاری امور تبعیض

(Anmälan till DO)

در اینجا می توانید در مورد چگونگی شکایت به کارگزاری امور تبعیض DO و این که چنین شکایتی منجر به چه می شود بیشتر بخوانید. ما همچنین در مورد عاملان دیگری که این شکایات را دریافت می کنند و مسائل مربوط به تبعیض را راهنمائی می کنند اطلاعات می دهیم. در صورتی که نزد یکی از سندیکاهای صنفی عضو هستید و در کارتان مورد تبعیض واقع شدید در وهلۀ اوّل باید به سندیکاری صنفی خود مراجعه کنید.

از این موارد می توانید شکایت کنید

(Det här kan du anmäla)

آیا حق شما یا شخص دیگری ضایع شده و یا به دلائل جنسیّت، هویت جنسی یا بیانات جنسی، وابستگی های نژادی، دین، معلولیّت، گرایشات جنسی و یا سن تحقیر و توهین شده اید/اند؟ در این صورت موضوع تبعیض در میان است. که می توانید به کارگزاری امور تبعیض DO شکایت کنید. شما همچنین می توانید در صورتی که حقتان از طرف کارفرمای شما در رابطه با مرخصی والدین ضایع شده است شکایت کنید.

مهم است که این حوادث را مستند سازی کنید تا بتوانید از آنها شکایت کنید. اطلاعات دیگری را که ممکن است به عنوان شاهد و مدرک در این شکایت استفاده کنید را هم ذخیره کنید. مثلاً ممکن است اطلاعاتی موجود در ایمیل، پیام کوتاه تلفنی و یا ضبط صدا باشد که گفته های شما را تأئید می کند.

اگر من شکایت کنم چه اتّفاقی می افتد؟

(?Vad händer om jag gör en anmälan)

ما در سال حدود 2000 شکایت تحویل می گیریم. بازرسان ما همۀ آنها را می خوانند تا بر اساس اطلاعاتی که شما یا دیگران ارائه کرده اید تصمیم بگیرند که به بخش نظارت DO بروند یا : به تحقیق و بازرسی .فقط در صورتی که شکایتی برای نظارت به مراجع بالاتر رود، ما هم موضع خودمان را در مورد این که تبعیضی اتفاق افتاده یا نه بیان می کنیم.

شکایاتی را که به بازرسی و نظارت نمی روند در کارهای تغییراتی در جامعه استفاده می کنیم. مثلاً آنها را برای بالا بردن دانش جمعی و آموزش و اثر گذاری بر روی تصمیم گیرندگان جامعه استفاده می کنیم و یا ابزاری برای پشتیبانی از تلاش در راستای حقوق و امکانات مشترک برای همه تهیّه می کنیم.

تقریباً ده درصد شکایات به بخش نظارت و بازرسی می روند. ما سالانه تعداد کمی از این شکایات را به دادگاه می فرستیم (تقریباً 1 درصد تمامی شکایات در سال).

Tillbaka till toppen