با ما تماس بگیرید

(Kontakta oss)

سرویس معلوماتی ما به سوالات در مورد قانون تبعیض، ممنوعیت روا داشتن بی عدالتی در هنگام مرخصی والدین و دیگر مقرراتی که به تبعیض ارتباط میگیرد جواب میگوید. ما در مورد چگونگی فعالیت ادارۀ مبارزه در برابر تبعیض DO ، آنچه ما به آن برای بررسی یک قضیه نیاز داریم و در صورت نیاز بیشتر بدان رجوع میکنیم، معلومات میدهیم. با این حال ما در مورد قضایای انفراد ارزیابی را انجام نمیدهیم.

شخصی که در جلوی کامپیوتر ایستاده است و با یک هدست پاسخ می دهد.

تیلفون

Telefon
سوچبورد(امکان اتصال به بخش خدمات معلوماتی ما)
+46 (0)8 120 20 700

فکس

Fax

+46 (0)8 120 20 800

ایمیل
(E-post)


do@do.se

آدرس

آدرس پُستی


DO
Box 4057
169 04 Solna

آدرس برای مراجعه

Råsundavägen 18, Solna

معلومات به لسان انگلیسی در رابطه به اینکه چگونه DO معلومات شخصی شما را و اصل عمومی را اداره میکند.

Tillbaka till toppen