گزارش بدهید

(Göra en anmälan)

گزارش بدهید

از طریق فورمه های ما گزارش بدهید
شما میتوانید با تکمیل کردن فورمه های گزارش دهی که شما میتوانید آنها را چاپ کرده و به شکل نامه یا ایمیل آنها را به ادارۀ مبارزه با تبعیض DOبفرستید، شکایت کنید. فورمه صرفاَ به زبان سویدنی موجود است.

به فورمه گزارش دهی (länk till  anmälningsblanketter)

با نوشتن نامه گزارش بدهید

شما همچنان میتوانید شکایت را در یک نامه نیز نوشته و آن را توسط ایمیل و یا پُست بفرستید. نامه باید حاوی نام، آدرس، شمارۀ تیلفون، آدرس ایمیل تان و معلومات معادل آن در بارۀ شخصی که شما شکایت میکنید/گزارش میدهید، باشد. تا حد ممکن در مورد موضوعی که شکایت تان به آن ارتباط میگیرد به وضاحت توضیح بدهید. مقدم بر همه شما نیاز دارید تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است، زمان اتفاق افتادن و همچنان شخصی که تبعیض را روا داشته است بنویسید. همچنان باید در مورد دلیل یا دلایلی که به باور شما تبعیض مربوط آن میشود نیز باید بنویسید.

به همه زبان ها گزارش بدهید

شما میتوانید به ما به همه زبان ها گزارش بدهید. سپس ما گزارش ها را به زبان سویدنی ترجمه میکنیم. در اکثر حالات ما به زبان سویدنی جوا

گزارش دهی شفاهی

اگر شما بنابر دلایلی با نوشتن نامه و یا تکمیل نمودن فورمه های گزارش دهی ما مشکل دارید، میتوانید به طور شفاهی و یا هم به کدام شکل دیگر گزارش بدهید.

برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید

یک گزارش یک سند همگانی است

(En anmälan är en allmän handling)

 زمانی که یک گزارش بدست ما میرسد ثبت گردیده و برایش یک شمارۀ یاداشت داده میشود. از آنجایی که ادارۀ مبارزه با تبعیض DO یک اداره دولتی است گزارش داده شده به یک سند همگانی مبدل میشود. به این معنی که هر کسی که خواسته باشد حق دارد تا آن را مطالعه کند. البته که ما همیشه قبل از این که یک سند به دیگران واگذار شود، یک ارزیابی به اصطلاح محرم بودن را انجام میدهیم. به این معنی که ما معلومات حساس را از سند حذف میکنیم.

شخصی که از تبعیض گزارش داده است دارای مصونیت قانونی در برابر مجازات میباشد، یعنی مصونیت در برابر انتقام جویی. به طور مثال این میتواند در مورد یک کارفرما باشد که شخصی را که شکایت نموده است تحت فشار زیاد کار قرار میدهد. شخصی که در معرض انتقامجویی قرار میگیرد میتواند به ما شکایت کند/گزارش بدهد.

Tillbaka till toppen