شکایت به ادارۀ مبارزه با تبعیض (DO)

(Anmälan till DO)

در اینجا میتوانید در مورد چگونگی شکایت نمودن به ادارۀ مبارزه با تبعیض DO و این که یک شکایت به چه میتواند بیانجامد، معلومات بدست آورید. ما همچنان در این مورد خواهیم گفت که کدام ادارات/فعالان دیگر شکایات را می پذیرند و در موردی قضایای که به تبعیض ارتباط میگیرد، رهنمایی میکنند. اگر شما در یک اتحادیۀ صنفی عضو میباشید و تبعیض را در کار تجربه کرده اید باید در قدم نخست به اتحادیۀ صنفی خود مراجعه کنید.

در این موارد میتوانید شکایت کنیداین کار را انجام دهید که به نظر می رسد آرام و غم انگیز است

(Det här kan du anmäla)

آیا شما موردی بی عدالتی قرار گرفته اید؟ آیا شخص دیگری مورد بی عدالتی قرار گرفته است؟ آیا به دلیل جنسیت، هویت جنسیتی و طرز بیان جنسیت، تعلقات قومی، دینی، معلولیت، گرایش جنسی و یا سن مورد تحقیر قرار گرفته اید؟ در این صورت قضیه به تبعیض ارتباط میگیرد. شما میتوانید از این موضوع به ادارۀ مبارزه با تبعیض یا DO شکایت کنید. همچنان اگر با شما در پیوند با مرخصی والدین توسط کارفرمای تان بی عدالتی صورت گرفته باشد، نیز میتوانید شکایت کنید.
مهم است تا قضیه یا واقعۀ را که میخواهید در مورد آن شکایت کنید، مستند سازید. حتی سایر معلوماتی که میتواند بعداَ به عنوان سند و مدرک در قضیه به کار گرفته شود را نیز نگهداری نمایید. این میتواند به طور مثال معلومات در پیام های الکترونیک، اس ـ ام ـ اس SMS یا حرف های ثبت شدۀ باشد که بتواند گفته های شما را تایید نماید.

اگر من شکایت کنم چه واقع میشود؟

(?Vad händer om jag gör en anmälan)
ما سالانه حدودی 2000 شکایت را دریافت میکنیم. بررسی کننده های ما همه شکایت ها را مطالعه میکنند تا تصمیم بگیرند تا اگر معلوماتی را که شما و دیگران گزارش داده اید بتواند موجب نظارت (بررسی) توسط ادارۀ مبارزه با تبعیض DO گردد. ما صرفاَ در صورتی که شکایت منجر به بررسی شود میتوانیم در این مورد موضعگیری نماییم که آیا شخصی که در موردش شکایت صورت گرفته است واقعاَ مرتکب تبعیض شده است و یا نه.

ما از شکایاتی که منجر به بررسی نمی گردد در کار برای وارد نمودن تغییردر جامعه استفاده میکنیم. این مطلب از جمله به این معنی میباشد که ما جهت ارائه حقوق و امکانات یکسان و همچنان برای انکشاف وسایل در جهت تاثیر گذاری روی افراد تصمیم گیرنده، آگاهی را نزد کار فرما ارتقا می بخشیم.

تقریباَ ده فیصد از شکایت ها منجر به بررسی توسط ما میگردد. ما همچنان سالانه یک تعداد معدود قضایا را به محکمه نیز میکشانیم (تقریباَ 1 فیصد همه شکایت ها در سال را).

Tillbaka till toppen