Podnošenje prijava DO-u

(Anmälan till DO)

Ovdje ćete naći upute o načinu podnošenja prijave DO-u i šta se sve time može postići. Također vas informiramo i o nekim drugim akterima kojima možete podnijeti prijavu i vodimo vas kroz problematiku diskriminacije. Ukoliko ste član neke sindikalne organizacije i bili ste izloženi diskriminaciji na poslu, trebate se prvenstveno obratiti svom sindikatu.

Slika koja je zapanjena i tužna.

Šta sve možete prijaviti

(Det här kan du anmäla)

Jeste li vi osobno ili neko drugi bili predmet nejednakog postupanja, povrijeđeni ili ponižavani po osnovu pola, polnog i rodnog identiteta i rodnog izražavanja, etničke pripadnosti, religije ili nekog drugog vjerovanja, invaliditeta, seksualne orijentaciju ili starosne dobi? U tom slučaju moglo bi se raditi o diskriminaciji, što biste onda mogli prijaviti DO-u. Također možete podnijeti prijavu ukoliko ste bili predmet nejednakog postupanja od strane poslodavca u kontekstu roditeljskog dopusta.

Važno je da možete dokumentirati događaj ili događaje koje želite prijaviti. Sačuvajte također i druge informacije koje bi se kasnije mogle iskoristiti kao dokaz u vašem predmetu. Tako bi, na primjer, neka informacija iz elektronske poruke, sms-poruke ili snimka, mogla poslužiti kao dokaz vaše tvrdnje.

Šta se dešava ako podnesem prijavu?

'(Vad händer om jag gör en anmälan?)

Godišnje nam stigne oko 2 000 prijava. Naši ispitivači pročitaju sve prijave kako bi prema navedenim podacima mogli ocijeniti ima li osnova za odluku DO-a za iniciranje nadzora (pokretanje postupka). Samo onda kada se na osnovu podnijete prijave pokrene postupak, može doći do ocjene da li je prijavljena osoba zaista i provodila diskriminaciju ili nije.

Prijave koje se ne uzimaju u dalju proceduru koristimo u našim aktivnostima u kontekstu društvenih promjena. Time želimo reći da unapređujemo naša znanja radi obrazovanja i djelovanja na one koji donose odluke ili da usavršavamo instrumente radi potpore aktivnostima koje imaju za cilj osiguranje jednakih prava i mogućnosti kod poslodavaca.

Otprilike deset procenata svih prijava rezultira nadzorom. Jedan manji dio svih slučajeva u toku jedne godine dospijeva na sud (otprilike 1 procenat od svih prijava u toku jedne godine).

 

Tillbaka till toppen