Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Sakligt motiverad eller koppling till kön?
 2. Samarbete i fokus vid internationellt möte
 3. Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
 4. Samhället mot skolattacker
 5. Samiska - lulesamiska
 6. Samiska - nordsamiska
 7. Samiska - sydsamiska
 8. Samverka med barn, elever och anställda
 9. Samverka med studenter och anställda i högskolan
 10. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
 11. Seniorboende gav yngre sökande företräde vid uthyrning av bostad
 12. Seniorboendes köregler diskriminerade äldre
 13. Serviceföretag betalar diskrimineringsersättning för avbruten provanställning
 14. Serviceföretag valde bort 57-årig kvinna vid rekrytering
 15. Sex former av diskriminering (lättläst)
 16. Sexuella trakasserier i hotellbranschen – vad gör fack och arbetsgivare åt saken?
 17. Sexuella trakasserier och trakasserier på jobbet
 18. Sexuell läggning - en diskrimineringsgrund
 19. Simhall nekade person med ledsagare inträde
 20. Sjukhusets nedprioritering av patient med hjärnblödning var diskriminering
 21. Sjukhus nekade anställd bära löstagbara engångsärmar
 22. Sjuksköterska fick sämre löneutveckling på grund av föräldraledighet
 23. Ska arbetsgivare kartlägga till exempel arbetstagares etniska tillhörighet eller sexuella läggning?
 24. Ska bristande tillgänglighet omfattas av arbetet med aktiva åtgärder?
 25. Skillnader som kan utgöra risker för diskriminering?
 26. Skola avvaktade med utredning om trakasserier under pågående polisutredning
 27. Skola brast i att utreda och vidta tillräckliga åtgärder för elev med funktionsnedsättning
 28. Skola delade upp barn efter kön
 29. Skola ersätter elev som nekades koshermat
 30. Skola genomförde blomstertävling - elev blev sjuk och kunde inte delta i undervisningen
 31. Skola gjorde inte tillräckligt för att förhindra trakasserier
 32. Skola i Norrköpings kommun uppgavs inte utreda kränkande kommentarer skyndsamt
 33. Skola kränkte kvinnlig elev för hennes klädstil
 34. Skolan betalar ersättning till diskriminerad elev
 35. Skola nekade elev koshermat
 36. Skola nekade elev återkommande ledighet av religiösa skäl
 37. Skola nekade pojke plats i vald klass för en jämnare könsfördelning
 38. Skolan på agendan när DO mötte funktionsrättsorganisationer
 39. Skolans agerande inför skolstarten var diskriminering enligt tingsrätten
 40. Skolans agerande när högstadieelev påtalade trakasserier
 41. Skolan som bad en kvinnlig elev att ”täcka sig” betalar ersättning
 42. Skolas bristfälliga åtgärder diskriminering enligt DO
 43. Skolas åtgärder bristfälliga
 44. Skolas åtgärder för elev visade omfattande brister
 45. Skola vidtog inte skäliga åtgärder för att tillgängliggöra läromedel för elev med dyslexi
 46. Skola vidtog inte tillräckliga åtgärder när elev trakasserades
 47. Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen
 48. Skolor måste ta ett större ansvar för att elever inte ska diskrimineras
 49. Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter
 50. Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
 51. Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå
 52. Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet
 53. Skolverkets förslag på ändringar i kursplaner och kunskapskrav
 54. Skolverkets förslag samt förslag till ändringar
 55. Skolverkets förslag till allmänna råd med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 56. Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet
 57. Skolverkets förslag till en ny ämnesplan
 58. Skolverkets förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå på komvux, särvux och sfi
 59. Skolverkets förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer
 60. Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter
 61. Skolverkets förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
 62. Skrivelser
 63. Skyddet mot diskriminering behöver ses över
 64. Skärpta regler om utländska månggiften
 65. Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
 66. Slutbetänkande av 2020 års valutredning "Säkerhet och tillgänglighet vid val"
 67. Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
 68. Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag
 69. Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd
 70. Socialnämnden i Uppsala kommun polisanmälde föräldrar för misstänkt könsstympning
 71. Socialsekreterare nekade man med hiv möte
 72. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning
 73. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
 74. Socialstyrelsens förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
 75. Socialtjänst använde sig av anonyma källors stereotypa kulturbeskrivningar
 76. Socialtjänsten ansåg äldre par olämpliga som familjehem till barnbarn
 77. So-j diskriminacia?
 78. Sommarnotarier på DO 2023 – Kriti och Emmy
 79. Soo dacwee takoorka
 80. Soomaali (somaliska)
 81. So sî diskriminacija?
 82. Sportbutiken ersätter person som nekades komma in med assistanshund
 83. Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in
 84. Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in
 85. Språkkrav riskerar att missgynna vissa utsatta grupper
 86. Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
 87. Språkpolicy på skola i Västerås
 88. Statens ansvar för skolan − ett besluts- och kunskapsunderlag
 89. Statens institutionsstyrelse brister i arbetet med lönekartläggning
 90. Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
 91. Statistikens roll i arbetet mot diskriminering
 92. Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen
 93. Statistik över anmälningar, tips och klagomål som har inkommit till DO 2015–2020
 94. Statistik över anmälningar som har inkommit till DO 2015-2019
 95. Statistik över anmälningar som inkom till DO 2015–2021
 96. Statistik över anmälningar till DO 2015–2022
 97. Statistik över anmälningar till DO 2015–2023
 98. Stockholmskrog nekade kvinna med funktionsnedsättning att komma in
 99. Stockholms stad ersätter man som nekades möte med socialsekreterare
 100. Stoppa trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen
 101. Stor okunskap kring skydd för gravida i arbetslivet
 102. Stort steg mot ett starkare diskrimineringsskydd i EU
 103. Stor ökning av tips och klagomål om diskriminering
 104. Straff för deltagande i en terroristorganisation
 105. Student upplevde universitets tillgänglighetsåtgärder som otillräckliga
 106. Styrkraft i funktionshinderspolitiken
 107. Städföretag betalar ersättning efter avbruten provanställning
 108. Städföretaget betalar ersättning till kvinna för åldersdiskriminering
 109. Städföretag nekade 57-åring arbete
 110. Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott ꟷ Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott
 111. Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor och Åtgärder för tryggare bostadsområden
 112. Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75) - Ju2023/02742
 113. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
 114. Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser
 115. Stödmaterial
 116. Submit a complaint about discrimination
 117. Svar på 10 vanliga frågor om aktiva åtgärder i skolan
 118. Svensk rättssäkerhet brister så länge diskriminerades rätt inte tillgodoses
 119. Svensk social trygghet i en globaliserad värld
 120. Syskonförtur till förskola gällde inte pojke med funktionsnedsättning
 121. Så deltar du i DO:s webbinarier
 122. Så förebygger du diskriminering vid rekrytering
 123. Så här kan diskriminering se ut
 124. Så jobbar du med aktiva åtgärder i högskolan
 125. Så rekryterar du utan att diskriminera
 126. Så tar vi hand om dina personuppgifter (lättläst)
 127. Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning
 128. Säkerhetsvakt bad kvinna med assistanshund att lämna köpcentrum
 129. Säkerhetszoner innebär oacceptabla risker för diskriminering
 130. Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott
 131. Säker och kostnadseffektiv it-drift
 132. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift
 133. Sänk tröskeln till en god bostad
 134. Särskilda informationsinsatser
 135. Särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar