Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Innehåll A till Ö

Välj en bokstav för att se en lista av webbsidor som börjar på denna bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökresultat

 1. Fackförbund avrådde medlem att anmäla upplevda trakasserier
 2. Fackförbundets stadgar innebar att studerande på komvux inte fick bli medlem
 3. Faktablad om sexuella trakasserier och trakasserier i högskolan
 4. Faktablad om sexuella trakasserier och trakasserier i skolan
 5. Fem områden i högskolans aktiva åtgärder
 6. Festival marknadsfördes som "mansfri"
 7. Filmer om bristande tillgänglighet
 8. Filmer om trakasserier
 9. Finansbolag betalar ersättning för avbruten rekrytering
 10. Finansserviceföretag nekade två män att förmedla pengar via företaget
 11. Finns det krav på att alla arbetsplatser måste ha en jämställdhetsplan?
 12. Finska
 13. Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska
 14. Fler myndigheters arbete med lönekartläggning granskas
 15. Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande
 16. Flygbolaget medger diskriminering när kvinna inte kunde ta med assistanshund
 17. Flygbolag krävde att en person skulle genomgå utökad säkerhetskontroll
 18. Flygbolag sa upp personal som hade fyllt eller skulle fylla 60 år
 19. Flytta över diskrimineringsmål inom arbetslivet till allmän domstol
 20. FN:s specialrapportör uppmanar Sverige till ökad dialog med religiösa samfund
 21. Folkhögskolas arbetsmetod medförde risk för repressalier
 22. Folktandvården i Stockholm förbjöd anställd att bära engångsärmar
 23. Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring
 24. Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige
 25. Forskningsrapport visar på risker för diskriminering i socialtjänsten
 26. Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet
 27. Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning
 28. Fortsatta brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning
 29. Fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring
 30. Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO
 31. Forum för levande historias framtida inriktning
 32. Framgång för DO i EU-domstolen
 33. Framtidsval – karriärvägledning och samhälle
 34. Français (franska)
 35. Fri hyressättning vid nyproduktion
 36. Frisersalong i Malmö nekade praktikplats till högstadieelev som bar huvudduk
 37. Friskola i Göteborg nekade plats till pojke med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 38. Friskola tog inte emot ett barn - beslutet grundades på barnets diagnos utan någon individuell prövning
 39. Friskvårdscenter betalade inte slutlön till kvinna som gjort en DO-anmälan
 40. Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
 41. Frågor och svar
 42. Frågor och svar för barn och unga
 43. Frågor om val till Sametinget
 44. Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
 45. Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja
 46. Från plan till praktik
 47. Främja jämn könsfördelning
 48. Funktionsnedsättning - en diskrimineringsgrund
 49. Får en arbetsgivare förbjuda en anställd att bära religiös klädsel, till exempel huvudduk eller turban?
 50. Får en arbetsgivare neka mig anställning om det har samband med min funktionsnedsättning?
 51. Får en krog ha olika åldersgränser för kvinnor och män?
 52. Får frisörer ta olika priser beroende på kundens kön?
 53. Får lokaltrafiken/museet ta lägre avgifter för barn och pensionärer?
 54. Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja
 55. Färjerederi nekade två kvinnor att stiga ombord
 56. För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)
 57. Förbud inom bostadsområdet
 58. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare
 59. Förbud mot huvudduk och andra religiösa klädesplagg inte förenligt med diskrimineringslagen
 60. Förbud mot repressalier
 61. Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)
 62. Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar (SOU 2024:5)
 63. Fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet
 64. Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – vad visar forskning?
 65. Förebygg diskriminering i arbetslivet
 66. Förebygg sexuella trakasserier med hjälp av två lagar
 67. Förekomst av diskriminering 2023
 68. Förekomst av diskriminering 2023 – Årlig rapport från Diskrimineringsombudsmannen
 69. För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
 70. Förening medger diskriminering efter graviditetsbesked
 71. Föreskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet
 72. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2010:43 samt SKOLFS 2010:127
 73. Företag ersätter kvinna som utsattes för sexuella trakasserier efter sommarfest
 74. Företag ersätter tidigare praktikant för sexuella trakasserier
 75. Företag i Trollhättan lät inte elev göra yrkespraktik
 76. Företag sa upp anställd som behövde ta ut föräldraledighet
 77. Företag stäms för missgynnande i samband med föräldraledighet
 78. Företag sållade bort sökande eftersom hon var kvinna
 79. För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
 80. Förklara diskriminering för barn och elever
 81. Förlikning med verkstadsföretag som missgynnade föräldraledig
 82. Förlängt anställningsskydd till 69 år
 83. Församling krävde att anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier
 84. Förskola, skola, högskola
 85. Förskola gav flicka förtur i kön för en jämnare könsfördelning i barngruppen
 86. Förskola i Malmö gav inte elev det stöd han behövde
 87. Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder
 88. Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 89. Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever
 90. Förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskola
 91. Förslag till allmänna råd om betyg och prövning
 92. Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
 93. Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete
 94. Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
 95. Förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov
 96. Förslag till förordning om ändring i skolförordningen, förordning om ändring i gymnasieförordningen och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
 97. Förslag till förändringar i skollag, skolförordningen och timplaner med mera
 98. Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter
 99. Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer
 100. Förslag till revideringar av miljöledningsförordningen
 101. Förstärkt skydd för arbetstagare från 2 augusti
 102. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
 103. Försvarets flygförarutbildning diskriminerade inte piloter
 104. Försvarets materielverk brister i arbetet med lönekartläggning
 105. Försvarets materielverk lever upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
 106. Försvarsmakten uteslöt sökande med autism utan möjlighet till individuell prövning
 107. Försäkringsbolag avslog förälders ansökan om sjukförsäkring för barn med hörselnedsättning
 108. Försäkringsbolag erkänner könsdiskriminering
 109. Försäkringsbolag lät inte transman teckna försäkring
 110. Försäkringsbolag nekade ersättning till kvinna som avbokade resa på grund av besvär efter missfall
 111. Försäkringsbolag nekade kund med funktionsnedsättning att teckna försäkring
 112. Försäkringsbolag nekade kvinna försäkring baserat på alltför schablonmässig prövning
 113. Försäkringsbolag nekade sjukförsäkring till barn med hörselnedsättning
 114. Försäkringskassan avbröt provanställning på grund av föräldraledighet
 115. Försäkringskassan brister i arbetet med lönekartläggning
 116. Försäkringskassan krävde att försäkrad var med på fysiska möten
 117. Försäkringskassan missgynnade föräldraledig
 118. Försäkringskassan nekade gravida kvinnor sjukpenning
 119. Försäkringskassan nekade sjukpenning till gravida med besvär
 120. Försäkringskassans tillämpning av sjukpenningregel för gravid kvinna
 121. Försäkringskassans webbplats gick inte att använda med skärmläsare
 122. Försäkringskassan utgick från folkbokföringsadress när de delade ut vårdbidrag
 123. Försäkringskassan ville inte punktskriftsanpassa dataprogram
 124. Försörjningskrav vid anhöriginvandring
 125. Föräldralediga får inte missgynnas
 126. Föräldraledig gick miste om löneökning på grund av föräldraledighet
 127. Föräldraledighet får inte vara ett hinder
 128. Föräldraledighetslagen
 129. Föräldraledig sjuksköterska missgynnandes inte vid lönerevision
 130. Föräldraskap och arbete