RSS

Frågor om föräldraledighet

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. Ett antal situationer finns angivna i lagen, men tanken är att det ska vara heltäckande.

Läs mer om förbudet på sidan Föräldralediga får inte missgynnas 

Chefer och arbetsledare som har en beslutande roll hos arbetsgivaren måste följa föräldraledighetslagens förbud mot att missgynna föräldralediga.

Det är arbetssökande och arbetstagare som skyddas av förbudet.

Arbetstagare är de som har en anställning. Även chefer och arbetsledare har ett skydd i sin egenskap som anställda. Uppdragstagare räknas normalt inte som arbetstagare, men det finns situationer som är oklara.

Arbetssökande är den som tydligt gjort klart att hen vill komma ifråga för en viss anställning till exempel genom att ansöka om ett utannonserat arbete. Även den som haft en tidsbegränsad anställning och som förklarat sig vara intresserad av en ny sådan anställning räknas som arbetssökande. Att enbart ha gjort en allmän förfrågan om arbete är inte tillräckligt.

En uppsägning kan strida mot lagen om det finns ett samband med föräldraledighet. Det spelar ingen roll om föräldraledigheten är på hel- eller deltid, eller hur lång eller kort föräldraledigheten är, har varit, eller kan tänkas bli.

Du ska tänka bort föräldraledigheten och inte låta den påverka lönesättning eller löneutveckling. Ledigheten får alltså inte medföra att den föräldralediga halkar efter i lön i förhållande till sina kollegor. Du baserar därför det individuella lönepåslaget på hur arbetstagaren har bedömts prestera i samband med tidigare lönerevisioner.

Nej, men det är viktigt att hon behandlas på samma villkor som alla andra som söker arbetet. Du får alltså inte välja bort en sökande i en rekrytering av skäl som har samband med föräldraledighet eller graviditet. Gravida omfattas även av diskrimineringslagen eftersom det kan vara frågan om diskriminering som har samband med kön.

Att missgynna någon av skäl som helt eller delvis beror på föräldraledighet är inte tillåtet. Föräldraledigheten får alltså inte medverka till att en negativ effekt uppstår, om det inte är en nödvändig följd av ledigheten.

Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. Ett antal situationer finns angivna i lagen. Till exempel vid rekrytering, lön och anställningsvillkor och vid arbetsfördelning.

Du hittar mer information om de olika situationerna som gäller på sidan Föräldralediga får inte missgynnas.

Nej, att vara föräldraledig ska inte påverka lön och andra villkor. Ledigheten får alltså inte medföra att du halkar efter i lön i förhållande till dina kollegor. Du ska behandlas på samma sätt som om du hade varit i arbete.

Gravida och mammalediga har ett särskilt skydd. De omfattas då även av diskrimineringslagen eftersom det kan vara frågan om diskriminering som har samband med kön.

En anställning som avslutas helt eller delvis på grund av graviditet eller mammaledighet är aldrig tillåtet och strider både mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Gravida och mammalediga

Tillbaka till toppen