RSS

Frågor om anmälan

På DO:s webbplats finns anmälningsformulär som du kan ladda ned och fylla i. Du kan också skriva ett brev till DO. Tänk på att det finns vissa uppgifter som är särskilt viktiga att få med.

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller något annat har svårt att skriva ett brev eller fylla i DO:s anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan muntligen eller på annat sätt. Kontakta oss för mer information.

Gör så här för att anmäla

När någon gör en anmälan till DO blir den som huvudregel offentlig. Det betyder att vem som helst kan be att få en kopia på anmälan. Det är bara i undantagsfall som uppgifter hos DO omfattas av så kallad sekretess, det vill säga att DO inte behöver lämna ut uppgifterna.

I en del fall kan en anmälan leda till att DO bestämmer sig för att gå till domstol för att begära att den som diskriminerat ska betala diskrimineringsersättning (ett slags skadestånd) till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

En anmälan kan leda till att DO kontaktar den som anmält och ber om mer information. Om det är ett barn som anmält brukar DO först kontakta vårdnadshavarna. Om du är under 18 och inte vill att DO ska ta kontakt med dina vårdnadshavare bör du därför skriva det i din anmälan.

Ja, du kan skriva till DO på vilket språk du vill. 

Hur långt i efterhand kan jag anmäla?

Det beror på. En anmälan kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från DO:s sida. Tidsgränsen är endast viktigt i det fall ärendet ska drivas i domstol. Vi driver en mindre andel anmälningar per år till domstol. Om DO ska kunna ha möjlighet att driva ett ärende till domstol är det viktigt att anmäla händelsen till DO så snart som möjligt efter att den inträffat. Annars kan ärendet preskriberas. Det innebär att det är för sent att gå till domstol.

Tidsgränserna är olika beroende på om det handlar om diskriminering inom arbetslivet, utbildningsväsendet eller övriga samhällslivet. När det gäller arbetslivet är tidsgränsen normalt några månader men kan variera mellan två veckor och två år beroende på om anmälaren är medlem i facket eller inte. Inom utbildningsväsendet och samhällslivet är den vanligaste tidsgränsen två år.

Efter att vi mottagit din anmälan får du ett brev av oss. I brevet beskriver vi hur vi jobbar med anmälningar. Om vi inleder en tillsyn eller om vi behöver kompletterade uppgifter tar vi kontakt med dig. I annat fall kontaktar vi dig inte.

Det går bra att kontakta oss via mejl eller telefon om du vill veta mer kring din anmälan. 

Kontakta oss

Tillbaka till toppen