Vad ska skolans och förskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

Alla skolor och förskolor  ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

  • genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp)
  • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

  • ska omfatta hela verksamheten
  • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
  • ska dokumenteras fortlöpande

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanorndaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

Tillbaka till toppen