RSS

Frågor om utbildningsområdet

Ja, de flesta utbildningar omfattas av diskrimineringsförbudet

Tänk på att diskriminering innebär att du har blivit missgynnad och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsförbudet inom utbildningsområdet

Om det inte handlar om diskriminering utan någon annan felaktig behandling kan det vara en fråga för till exempel Skolinspektionen eller Övedrklagandenämnden för högskolan.

Vänd dig till rätt instans

Om ditt barn kränks av andra elever eller skolpersonal är det viktigt att berätta det för någon på förskolan eller skolan, till exempel en lärare eller rektorn.

När skolan får information att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och andra kränkningar är skolan skyldig att agera. Skolan ska utreda händelserna och om det behövs även genomföra åtgärder för att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar inte ska förekomma.

Skolans (utbildningsanordnarens) ansvar för att stoppa trakasserier och sexuella trakasserier

Om skolan inte utreder eller åtgärdar situationen kan du kontakta DO eller Barn- och elevombudet (BeO).

Om det handlar om sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan du lämna in ett tips eller klagomål till DO.

Om det handlar om andra typer av kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrund kan du göra en anmälan till BeO.

Ja, förskolan omfattas av diskrimineringsförbudet
Tänk på att diskriminering innebär att någon har blivit missgynnad eller kränkt och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Om det inte handlar om diskriminering utan någon annan felaktig behandling kan det vara en fråga för till exempel Skolinspektionen.

Vänd dig till rätt instans

En rektor kan tillåta att skolan har skolavslutning i en kyrka om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Det är kommunen eller ägaren för den privata skolan som ansvarar för skolans verksamhet och att skolan följer diskrimineringslagen. Rektor har alltså ett ansvar för att ingen elev ska känna sig missgynnad på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Mer information om skolan och kyrkan hittar du på Skolverkets webbplats: Juridisk vägledning om skolan och kyrkan
Mer information om diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning

Alla utbildningsanordnare som omfattas av kraven på aktiva åtgärder ska dokumentera sitt arbete. Det finns inget undantag för små utbildningsanordnare.

Nyheter i diskrimineringslagen

Högskolans arbete med aktiva åtgärder omfattar

 • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Alla skolor och förskolor  ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

 • genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp)
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

 • ska omfatta hela verksamheten
 • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
 • ska dokumenteras fortlöpande

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanorndaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • antagning och rekrytering
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar
 • studiemiljö
 • studier och föräldraskap.
Tillbaka till toppen