RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till DO. Frågorna har delats in i olika frågeområden.

När någon gör en anmälan till DO blir den som huvudregel offentlig. Det betyder att vem som helst kan be att få en kopia på anmälan. Det är bara i undantagsfall som uppgifter hos DO omfattas av så kallad sekretess, det vill säga att DO inte behöver lämna ut uppgifterna.

I en del fall kan en anmälan leda till att DO bestämmer sig för att gå till domstol för att begära att den som diskriminerat ska betala diskrimineringsersättning (ett slags skadestånd) till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

En anmälan kan leda till att DO kontaktar den som anmält och ber om mer information. Om det är ett barn som anmält brukar DO först kontakta vårdnadshavarna. Om du är under 18 och inte vill att DO ska ta kontakt med dina vårdnadshavare bör du därför skriva det i din anmälan.

Om trakasserier sker mellan två kollegor, och ingen av kollegorna har en arbetsledande ställning, kan arbetsgivaren inte hållas ansvarig för den trakasserande kollegans agerande.

Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och åtgärda trakasserierna, det vill säga förhindra fortsatta trakasserier. Om arbetsgivaren inte uppfyller denna skyldighet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I diskrimineringslagens förarbeten anges att arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska. Men att det när det gäller den fysiska arbetsmiljön mer handlar om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

När det gäller anpassning av till exempel av byggnader och arbetsmiljö finns relativt omfattande lagstiftning genom plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen som avgör vad som är skäligt i det enskilda fallet. I förarbetena till bestämmelserna om aktiva åtgärder anges att det förebyggande arbetet behöver inte gå längre än vad som krävs i denna lagstiftning.

Om du anser att det finns ett samband mellan att ditt barn missgynnats vid tilldelning av förskoleplats och någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan du anmäla det till DO.

Arbetsgivare ska

 • fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • främja en jämn könsfördelning
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
 • genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera arbetet löpande, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkansskyldigheten fullgörs vid lönekartläggningen.

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Det kan till exempel vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Avgifter för kollektivtrafik och museer är exempel på vad som bedöms vara sådan tillåten särbehandling.

Att vara föräldraledig ska inte påverka lön och andra villkor. I föräldraledighetslagen finns ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga

Det kan vara diskriminering om en arbetsgivare inte tar hänsyn till att en medarbetare av religiösa skäl vill, eller inte vill, bära viss klädsel på arbetet. Om en arbetsgivares krav på viss klädsel strider mot diskrimineringsförbudet måste avgöras i det enskilda fallet. Ett krav på, eller förbud mot, viss klädsel på en arbetsplats kan till exempel vara befogat om det är nödvändigt med hänsyn till säkerhet eller hygien.

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • antagning och rekrytering
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar
 • studiemiljö
 • studier och föräldraskap.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.