RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss. Frågorna har delats in i olika frågeområden, som till exempel bristande tillgänglighet, sexuella trakasserier i arbetslivet och föräldraledighet. Du hittar områdena i menyn.

Det är arbetssökande och arbetstagare som skyddas av förbudet.

Arbetstagare är de som har en anställning. Även chefer och arbetsledare har ett skydd i sin egenskap som anställda. Uppdragstagare räknas normalt inte som arbetstagare, men det finns situationer som är oklara.

Arbetssökande är den som tydligt gjort klart att hen vill komma ifråga för en viss anställning till exempel genom att ansöka om ett utannonserat arbete. Även den som haft en tidsbegränsad anställning och som förklarat sig vara intresserad av en ny sådan anställning räknas som arbetssökande. Att enbart ha gjort en allmän förfrågan om arbete är inte tillräckligt.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som låter bli (underlåter) att genomföra, skäliga tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering. Det gäller både när man inte gör något alls eller att de åtgärder som man genomfört inte är tillräckliga. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte

 • för den som tillhandahåller bostäder
 • för privatpersoner som erbjuder varor och tjänster
 • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder för fastigheten utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten. Undantaget gäller även byggnadsverk.

Råd och vägledning till om hur du kan göra din verksamhet tillgänglig.

Vilka tillgänglighetsåtgärder är du som arbetsgivare skyldig att vidta?

DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa.

Våra huvudsakliga uppgifter är att:

 • Utveckla och samla kunskap.
 • Sprida och utbyta kunskap.
 • Påverka och driva på.
 • Utöva tillsyn.

Vad gör DO?

Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället

 • arbetslivet
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • yrkesbehörighet
 • medlemskap i vissa organisationer
 • varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
 • anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor )
 • hälso- och sjukvården
 • socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • värn- och civilplikt

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart bemötande inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden. 

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.  

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.  

Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra lokaler utan kostnad. Du kan också få en kopia. De nio första sidorna är gratis. Därefter tar vi ut en avgift.  

Om vi har maskat uppgifter i en handling skickar vi handlingarna per post.  

Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad. 

Blankett för begäran om allmän handling - Word

Blankett för begäran om allmän handling - Pdf

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla

 • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader
 • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
 • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Hur du ska genomföra arbetet med lönekartläggning

Ett inlägg på nätet faller vanligtvis utanför diskrimineringslagens skydd och därmed DO:s arbetsområde. Däremot kan det vara annorlunda om inlägget hänger samman till exempel med trakasserier eller sexuella trakasserier som sker på en arbetsplats, skola eller annan utbildning. I så fall har arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren en så kallad utrednings- och åtgärdsskyldighet som innebär att hen ska

 • utreda vad som hänt
 • genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
 • följa upp att åtgärderna haft effekt.

Arbetsgivarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Utbildningsanordnarens utrednings och åtgärdsskyldighet

Mer information om vad du kan göra om du upplever dig illa behandlad på nätet hittar du på webbplatsen kränkt.se, som drivs av Datainspektionen. 

Datainspektionens webbplats kränkt.se

Högskolans arbete med aktiva åtgärder omfattar

 • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I diskrimineringslagens förarbeten anges att arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska. Men att det när det gäller den fysiska arbetsmiljön mer handlar om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

När det gäller anpassning av till exempel av byggnader och arbetsmiljö finns relativt omfattande lagstiftning genom plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen som avgör vad som är skäligt i det enskilda fallet. I förarbetena till bestämmelserna om aktiva åtgärder anges att det förebyggande arbetet behöver inte gå längre än vad som krävs i denna lagstiftning.

Tillbaka till toppen