RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss. Frågorna har delats in i olika frågeområden, som till exempel bristande tillgänglighet, sexuella trakasserier i arbetslivet och föräldraledighet. På den här sidan ser du ett urval av frågor och svar från de olika områdena och du hittar alla inom ett visst område via menyn.

Du ska tänka bort föräldraledigheten och inte låta den påverka lönesättning eller löneutveckling. Ledigheten får alltså inte medföra att den föräldralediga halkar efter i lön i förhållande till sina kollegor. Du baserar därför det individuella lönepåslaget på hur arbetstagaren har bedömts prestera i samband med tidigare lönerevisioner.

Alla kan lämna ett tips eller klagomål för att uppmärksamma DO om att en verksamhet brister när det gäller tillgängligheten.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa skäliga krav på tillgänglighet. Förbudet gäller bland annat för arbetsgivare, utbildningar, restauranger, butiker, utbildning och hälso- och sjukvård.

Kraven på arbetsgivare och utbildningsanordnare är högre i jämförelse med andra verksamheter. För de flesta andra verksamheter innebär "skäliga tillgänglighetsåtgärder" ofta enbart enklare åtgärder som till exempel att läsa upp en meny på en restaurang, att ledsaga en person genom en byggnad eller att flytta på saker som står i vägen eller starkt doftande varor.

 Ta reda på mer om bristande tillgänglighet

 

Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande  arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Krav på aktiva åtgärder finns endast inom arbetslivet  och utbildningsområdet (till exempel skolor och högskolor).  Kraven ser olika ut beroende på område:

Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder i högskolan

Aktiva åtgärder i förskolan och skolan (eller annan skollagreglerad verksamhet)

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.  

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.  

Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra lokaler utan kostnad. Du kan också få en kopia. De nio första sidorna är gratis. Därefter tar vi ut en avgift.  

Om vi har maskat uppgifter i en handling skickar vi handlingarna per post.  

Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad. 

Blankett för begäran om allmän handling - Word

Blankett för begäran om allmän handling - Pdf

Alla utbildningsanordnare som omfattas av kraven på aktiva åtgärder ska dokumentera sitt arbete. Det finns inget undantag för små utbildningsanordnare.

Nyheter i diskrimineringslagen

I de flesta fall får du inget svar.

I samband med att du skickar in dit tips eller klagomål kommer du får en bekräftelse på att vi tagit emot din information. Efter det får de flesta inget mer svar. Däremot går vi igenom, läser och registrerar alla tips och klagomål.

Om vi kontaktar dig beror det på att vi behöver mer information för att kunna gå vidare med ditt tips eller klagomål. 

Om vi utreder ditt tips eller klagomål gör vi det
för att kunna skapa en förändring för många. Vi gör det inte för att vara ombud för dig eller för någon annan som kan ha drabbats. DO lämnar heller ingen motivering till varför uppgifterna i ditt tips eller klagomål inte har lett till en utredning.

Så arbetar DO med tips och klagomål

Nej, men det är viktigt att hon behandlas på samma villkor som alla andra som söker arbetet. Du får alltså inte välja bort en sökande i en rekrytering av skäl som har samband med föräldraledighet eller graviditet. Gravida omfattas även av diskrimineringslagen eftersom det kan vara frågan om diskriminering som har samband med kön.

Lämna tips och klagomål via vårt webbformulär.

Lämna ditt tips eller klagomål 

Blankett i word eller pdf

Om du inte kan fylla i formuläret kan du beställa en blankett i word eller pdf. Vi kommer då skicka formuläret till dig per mejl eller post. Kom ihåg att skriva din adress i beställningen om du vill att vi ska posta den till dig.

Beställ blankett

Muntligt eller via förmedlingstjänst

Du kan även kontakta oss på andra sätt - till exempel om du har en funktionsnedsättning och på grund av tillgänglighetskäl inte har möjlighet att använda formuläret eller skriva till oss via mejl. Det kan vara via telefon eller genom att kontakta oss med hjälp av en förmedlingstjänst. För mer information ring vår växel på 08-120 20 700.

Alla skolor och förskolor  ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

  • genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp)
  • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

  • ska omfatta hela verksamheten
  • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
  • ska dokumenteras fortlöpande

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanorndaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

Tillbaka till toppen