RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till DO. Frågorna har delats in i olika frågeområden.

Nej! Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskilda medarbetarna. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå avseende personliga förhållanden och undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon medarbetare på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad innebär den "undersökning" som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat butik och restaurang.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning.

Exempel på åtgärder för tillgänglighet kan vara att jämna ut trösklar och hjälp att plocka och packa matvaror i en butik.

Vad som är skäligt att kräva beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Vägledande är de krav på tillgänglighet som kan gälla för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen.

På Konsumentverkets webbplats finns fördjupad information och en e-utbildning om tillgänglighet i butik.

Konsumentverkets webbplats

Arbetsgivare ska

 • fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • främja en jämn könsfördelning
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
 • genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera arbetet löpande, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkansskyldigheten fullgörs vid lönekartläggningen.

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Det kan till exempel vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Avgifter för kollektivtrafik och museer är exempel på vad som bedöms vara sådan tillåten särbehandling.

Alla skolor och förskolor  ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

 • genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp)
 • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

 • ska omfatta hela verksamheten
 • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
 • ska dokumenteras fortlöpande

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanorndaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

När någon gör en anmälan till DO blir den som huvudregel offentlig. Det betyder att vem som helst kan be att få en kopia på anmälan. Det är bara i undantagsfall som uppgifter hos DO omfattas av så kallad sekretess, det vill säga att DO inte behöver lämna ut uppgifterna.

I en del fall kan en anmälan leda till att DO bestämmer sig för att gå till domstol för att begära att den som diskriminerat ska betala diskrimineringsersättning (ett slags skadestånd) till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

En anmälan kan leda till att DO kontaktar den som anmält och ber om mer information. Om det är ett barn som anmält brukar DO först kontakta vårdnadshavarna. Om du är under 18 och inte vill att DO ska ta kontakt med dina vårdnadshavare bör du därför skriva det i din anmälan.

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

 • antagning och rekrytering
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar
 • studiemiljö
 • studier och föräldraskap.

Nej, diskrimineringslagen reglerar inte det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra.

Har du blivit utsatt för brott – till exempel ofredad, förolämpad, utsatt för olaga hot eller misshandlad, kan du anmäla det till polisen.

Polisens webbplats

Ja, arbetsgivarens så kallade utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller sexuella trakasserier som har samband med arbetet. Skyldigheten träder i kraft så fort arbetsgivaren på något sätt får kännedom om att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Skyldigheten gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.

Tillbaka till toppen