RSS

Vanliga frågor till DO

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss. Frågorna har delats in i olika frågeområden, som till exempel bristande tillgänglighet, sexuella trakasserier i arbetslivet och föräldraledighet. Du hittar områdena i menyn.

En arbetsgivare som får kännedom om trakasserier måste alltid utreda situationen oavsett hur den får reda på det.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Samtidigt regleras tillgänglighet av flera andra lagar och regler. Det innebär att det finns också finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. De har också god kunskap och kan ge råd och vägledning till exempel om hur du kan göra din verksamhet tillgänglig.

Tips på myndigheter som du kan kontakta för olika frågor om tillgänglighet

Det är arbetssökande och arbetstagare som skyddas av förbudet.

Arbetstagare är de som har en anställning. Även chefer och arbetsledare har ett skydd i sin egenskap som anställda. Uppdragstagare räknas normalt inte som arbetstagare, men det finns situationer som är oklara.

Arbetssökande är den som tydligt gjort klart att hen vill komma ifråga för en viss anställning till exempel genom att ansöka om ett utannonserat arbete. Även den som haft en tidsbegränsad anställning och som förklarat sig vara intresserad av en ny sådan anställning räknas som arbetssökande. Att enbart ha gjort en allmän förfrågan om arbete är inte tillräckligt.

Arbetsgivare ska

  • fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
  • främja en jämn könsfördelning
  • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
  • genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera arbetet löpande, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkansskyldigheten fullgörs vid lönekartläggningen.

Nej, det kan vi inte lova. Ibland måste vi kontakta dina föräldrar. Det beror på vad det gäller. Du kan även vara anonym när du lämnar in tips och klagomål.

Ett tips eller klagomål kan leda till att vi kontaktar den som tipsat eller lämnat in klagomålet och ber om mer information. Om det är ett barn brukar vi först kontakta föräldrarna (eller annan vårdnadshavare). Om du är under 18 och inte vill att vi ska ta kontakt med dina föräldrar bör du därför skriva det i ditt tips eller klagomål.

Ibland kan ett tips eller klagomål leda till att vi bestämmer oss för att gå till domstol för att begära att den som har diskriminerat ska betala ersättning till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

När vi får in ditt tips eller klagomål blir det som regel offentligt. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av de tips och klagomål som DO har fått. Det är bara i vissa undantag som uppgifter har så kallad sekretess, det vill säga att vi inte behöver lämna ut uppgifterna.

Lättläst information om sekretess, offentlig handling och hur DO hanterar personuppgifter 

Det beror på. Inslag i radio eller TV liksom tidningsartiklar faller utanför diskrimineringslagens skydd mot diskriminering. De regleras i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. I ärenden som gäller yttrandefrihet är Justitiekanslern (JK) ensam åklagare. Då ska du anmäla till JK

Justitiekanslerns webbplats.

Däremot kan det vara diskriminering om det är offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig. Det framgår av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn) och gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. I ett sådant fall kan du tipsa eller klaga till DO.
Exempel på det här skulle kunna vara:

  • om en chef på ett företag i en radiointervju säger att hen inte vill anställa personer med en viss etnisk tillhörighet
  • om en festival i sin marknadsföring säger att personer av ett visst kön inte är välkomna.

Särskilt om radio- och tv-program

Granskningsnämnden inom Radio- och TV-myndigheten granskar om inslag och program i radio och tv följer radio- och tv-lagen och andra regler för sändningarna.

Myndigheten för radio och tv

Särskilt om tidningar

Allmänhetens Pressombudsman är ett branschinstitut som har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars webbplatser.

Pressombudsmannens webbplats

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla

  • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Hur du ska genomföra arbetet med lönekartläggning

Chefer och arbetsledare som har en beslutande roll hos arbetsgivaren måste följa föräldraledighetslagens förbud mot att missgynna föräldralediga.

Alla kan lämna ett tips eller klagomål för att uppmärksamma DO om att en verksamhet brister när det gäller tillgängligheten.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa skäliga krav på tillgänglighet. Förbudet gäller bland annat för arbetsgivare, utbildningar, restauranger, butiker, utbildning och hälso- och sjukvård.

Kraven på arbetsgivare och utbildningsanordnare är högre i jämförelse med andra verksamheter. För de flesta andra verksamheter innebär "skäliga tillgänglighetsåtgärder" ofta enbart enklare åtgärder som till exempel att läsa upp en meny på en restaurang, att ledsaga en person genom en byggnad eller att flytta på saker som står i vägen eller starkt doftande varor.

 Ta reda på mer om bristande tillgänglighet

 

Nej! Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskilda medarbetarna. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå avseende personliga förhållanden och undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon medarbetare på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad innebär den "undersökning" som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

Tillbaka till toppen