Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårt internationella arbete

DO deltar i internationella nätverk och samarbetar med olika institutioner. Därigenom kan vi bidra till den internationella utvecklingen när det gäller arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Genom den kunskap vi får i det internationella arbetet kan vi också utveckla vårt arbetssätt nationellt.

I vårt internationella arbete samarbetar vi med regionala och internationella nätverk och institutioner. DO tar också emot studiebesök från många länder för att utbyta kunskap och erfarenheter inom vårt verksamhetsområde. DO har valt att i första hand samarbete med andra länders myndigheter och nätverk med likartade uppdrag, både inom Norden och Europa.

Syftet med DO:s internationella arbete är att det bidrar till kompetens och utveckling samtidigt som det ger oss möjlighet att bidra till den internationella utvecklingen när det gäller arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Det internationella samarbetet kan även bidra till att påverka utvecklingen i Sverige.

Nätverk som DO deltar i

Equinet

DO är medlem i Equinet (The European Network of Equality Bodies). Nätverket består av 49 jämlikhetsorgan, i 37 europeiska länder, som på olika sätt arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Equinet arbetar med stöd till medlemsinstitutionerna och med att vidareutveckla och stärka diskrimineringsskyddet inom EU. Inom nätverket medverkar DO både i specifika arbetsgrupper och i andra former av samarbete som till exempel projekt, seminarier och konferenser.

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet med Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige sker mer informellt. Dels genom att ombudsmännen träffas, dels genom andra former när behov av kunskapsutbyte uppstår.

Ett exempel på projektsamarbete var under 2017–2018. Då samarbetade Likestillings- och diskrimineringsombudet, DO och det danska Institutet för menneskerettigheder i ett projekt för att motverka sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen.

ENNHRI och GANHRI

DO är medlem i det europeiska nätverket för nationella institutioner för mänskliga rättigheter, ENNHRI (European Network for National Human Rights Institutions). Vi är också medlem i den globala alliansen för nationella institutioner för mänskliga rättigheter, GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions). Som medlem i dessa nätverk följer vi arbetet i Europa och i övriga världen för att stärka de mänskliga rättigheterna.

Fundamental Rights Agency

DO har ett samarbete med europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA (Fundamental Rights Agency). Den huvudsakliga uppgiften för FRA är att bevaka respekten för mänskliga rättigheter inom EU. FRA samlar in och analyserar data och publicerar årliga rapporter om utvecklingen när det gäller grundläggande rättigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022