Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmärksammat att det beträffande enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda föreligger begränsningar i det skydd som följer av diskrimineringslagen (2008:567).

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmärksammat att det beträffande enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda föreligger begränsningar i det skydd som följer av diskrimineringslagen (2008:567).

Diskrimineringslagen förbjuder genom 2 kap. 17 § offentligt anställda att i sitt bemötande diskriminera enskilda individer. Detta förbud är avsett att omfatta en offentligt anställds uppträdande och språkbruk, men inte den anställdes tolkning och tillämpning av en bestämmelse eller dennes bedömningar eller åtgärder som vidtas för att fullgöra åligganden som följer av anställningen. Medan de andra förbudsreglerna i diskrimineringslagen tar sikte på viss verksamhet är avsikten att 2 kap. 17 § diskrimineringslagen generellt ska ta sikte på offentlig förvaltnings kontakter med enskilda. Bestämmelsen är på så vis ämnad att komplettera de övriga förbuden mot diskriminering som följer av diskrimineringslagen. Förbudet är dock till skillnad från övriga förbud i lagen begränsat till att endast avse förbud mot diskriminerande bemötande.

DO:s bedömning är att förbudet mot diskriminering som följer av 2 kap. 17 § diskrimineringslagen inte självständigt kan tillgodose behovet av skydd mot diskriminering inom de samhällsområden som inte omfattas av lagens övriga förbudsregler. Se bifogad rättsutredning och analys. Pdf, 127.4 kB.

DO har tagit emot ett förhållandevis stort antal anmälningar som har bedömts falla inom den aktuella bestämmelsens tillämpningsområde men har beträffande dessa anmälningar inte i något fall drivit ärendet vidare till en domstolsprocess. DO har således funnit att myndighetens möjligheter att utöva tillsyn inom det berörda området är begränsade, något som ter sig otillfredsställande i förhållande till de skyldigheter som åligger staten enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

DO vill på detta sätt uppmärksamma regeringen på ovan anförda begränsning beträffande enskildas skydd mot diskriminering samt efterfrågar med anledning av denna begränsning en utredning i frågan.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022