Bättre möjligheter att driva diskrimineringsmål

Skrivelse till regeringen

25 juni 2012

Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att driva sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen "Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden" som Diskrimineringsombudsmannen, DO överlämnar till regeringen.

DO är idag en tämligen ensam aktör att driva anmälningar till domstol i diskrimineringsärenden. DO:s syfte med att driva anmälningar är i första hand att påverka rättspraxis och normer samt att bidra till att belysa diskriminerande strukturer och peka på allvarliga missförhållanden. DO:s resurser ska koncentreras på ärenden som kan ge genomslag som är viktiga både för individen och samhället. Myndigheten ska dock inte vara en allmän advokatbyrå för alla individer som anser sig drabbade av diskriminering.

Den möjlighet för ideella föreningar att som part föra talan för en enskild person, den s.k. talerätten, har i princip inte utnyttjats. Det handlar framför allt om ekonomiska orsaker; rättshjälpssystemet och rättsskyddsförsäkringarna räcker inte till för att många ska kunna processa. Både enskilda personer och organisationer saknar dessutom kunskap om diskrimineringsskyddet och hur man går tillväga för att anmäla diskriminering.

Internationella exempel visar på hur en kombination av starka likarättsmyndigheter och starka aktörer i civilsamhället kan skapa en situation med "hälsosam konkurrens" där båda parter bidrar till att driva på rättsutvecklingen inom diskrimineringsområdet.

I  skrivelsen till regeringen föreslår DO att möjligheterna att driva diskrimineringsmål utreds. Bland de förslag och idéer som DO för fram finns följande

  • Skapa en processfond från vilken enskilda eller föreningar kan söka pengar för att bekosta drivandet av viktigare diskrimineringstvister i domstol.
  • Förbättra villkoren för antidiskrimineringsbyråer.
  • Stärk rättshjälpssystemet.
  • Skapa förutsättningar för att förbättra försäkringsskyddet – rättsskyddet – vid domstolsprocesser.
  • Se över reglerna vid rättegångskostnader.
Tillbaka till toppen