Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rundabordssamtal om en sanningskommission

DO arrangerade hösten 2016 tillsammans med Sametinget och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, ett rundabordssamtal om sanningskommissioners roll i arbetet för mänskliga rättigheter. Syftet med mötet var att ta del av kunskap och erfarenhet från sanningskommissioner i andra länder.

Bakgrunden till mötet var de allvarliga brister som finns när det gäller samers tillgång till lika rättigheter och möjligheter i Sverige. DO, Sametinget och internationella organ, som till exempel FN och Europarådet, har under årtionden påtalat att Sverige brister i respekten för samers rättigheter som urfolk och att diskriminering alltjämt påverkar samers situation.

DO och Sametinget har tidigare gemensamt kommit fram till att en sanningskommission för samer skulle kunna vara ett steg i arbetet med att säkerställa samers rättigheter som urfolk.

Rundabordssamtal och öppet seminarium

Rundabordssamtalet genomfördes i Umeå den 25−26 oktober 2016. Den 27 oktober hölls ett öppet seminarium med titeln "International experiences of truth commissions: prerequisites for a truth commission on the relation between the Swedish state and the sami people" dit allmänheten var välkomna.

I rundabordssamtalet deltog representanter för samiska riksorganisationer och sametingspartier samt internationella experter och personer med erfarenheter från arbete i sanningskommissioner i andra länder. Rundabordssamtalet har varit en utgångspunkt för det fortsatta arbetet kring sanningskommission som ett arbetssätt, utifrån de krav på sanningskommission, som samer ställt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 december 2021