Utkast till delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021–2027

Remissvar på N2020/02875, 12 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2001/499)har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Anna Ericsson, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen