Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Remissvar på S2020/09429, 29 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/540) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Jamal Nijim. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen