Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Remissvar på Fi2020/05036, 10 februari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/541) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen