Skolverkets förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå på komvux, särvux och sfi

Remissvar 19 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannens yttrande över förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/214) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, tf. chef för utvecklings- och analysenheten

Tillbaka till toppen