Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter

Remissvar på SKOLFS 2011:142, 18 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/526) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

 

Tillbaka till toppen