Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Remissvar på SOU 2020:66, 30 mars 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/556) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Katarina Rouane. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Cecilia Narby deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Katarina Rouane, utredare

Tillbaka till toppen