Säker och kostnadseffektiv it-drift

Remissvar på SOU 2021:1, 22 april 2021

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovan nämnda delbetänkande. DO har ingen erinran mot förslagen i betänkandet. DO har inga synpunkter på vad som i övrigt framkommer av materialet i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/70) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Jannice Runesson. I den slutliga handläggningen har också chef för ekonomi- och inköpsenheten Maria Oygun och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen