Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

Remissvar på Riksarkivet: diarienummer RA-KS 2021/18, 6 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda förstudie.

DO lämnar inga synpunkter på förstudien.

Beslut i detta ärende (LED 2021/121) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också chefen för ekonomi- och inköpsenheten Maria Oygun, chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, chefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen