Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning

Remissvar på HSLF-FS 2021:xx, 10 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslag till föreskrifter.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2021/197) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetscheferna Annelie Sjöberg och Lovisa Strömberg samt sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen