Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Remissvar på Socialdepartementet: S2021/02250, 6 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/130) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

 Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen