Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Remissvar på Dnr I2021/01054, 9 juni 2021

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovannämnda promemoria. DO har ingen erinran mot förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/173) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också chefen för ekonomi- och inköpsenheten Maria Oygun och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen