Införandet av en familjevecka påbörjas

Remissvar på Ds 2020:24, 18 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/442) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Ulrika Bertilsson, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen