Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information

Remissvar på Ds 2021:5, 30 mars 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmanats att yttra sig över förslagen i ovannämnda promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/87) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Tillbaka till toppen