Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Remissvar på Diarienummer 1961-2020/21, Socialförsäkringsutskottet, 24 maj 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO saknar anledning att på diskrimineringsrättslig grund rikta någon erinran mot utskottets förslag och avstår från att i övrigt lämna några synpunkter på promemorians innehåll.

Beslut i detta ärende (LED 2021/256) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Maya Hald. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen