Förslag till förändringar i skollag, skolförordningen och timplaner mm

Remissvar på Skolverket (dnr 6.1.1–2020:495), 28 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

DO har genom åren framhållit vikten av åtgärder som stärker tillgång modersmålsundervisning generellt och även undervisning i och på teckenspråk, jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Utifrån myndighetens uppdrag är det svårt att överblicka konsekvenserna av Skolverkets förslag att elevens val tas bort, men DO vill framhålla betydelsen av att elever fortsatt har en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda sina kunskaper i dessa språk.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/547) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare

Tillbaka till toppen