Ett särskilt hedersbrott

Remissvar på SOU 2020:57, 12 januari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/418) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg, chefsjuristen Mattias Falk och experten Lars Lindgren deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen