Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Remissvar på SOU 2021:5, 21 april 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/71) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Kristoffer Åkesson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen