Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Remissvar på Ju2020/04109, 15 februari 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmanats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria.

Beslut

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2020/470) har fattats av enhetschefen Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Hanna Wilson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Tillbaka till toppen