Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Remissvar på Ds 2021:9, 29 april 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2021/138) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Kristoffer Åkesson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Tillbaka till toppen