Upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128)

Remissvar på Skolverkets Dnr 2017:48, 29 april 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag till upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128) om ämnesplan för ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. DO vill dock uppmärksamma att det saknas en analys av vilka konsekvenser förslaget kan få för elever som av olika skäl, till exempel på grund av anpassad studiegång, har behov av förlängd studietid.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/195) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen