Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Remissvar på Ds 2020:2 , 25 mars 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/82) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén.

Annelie Sjöberg
Rättsenhetschef

Bodil Fransén
Utredare

Den remitterande utredningen

Tillbaka till toppen