Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Remissvar på U2020/00750/GV, 7 april 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/130) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Maria Oygun, chefsjurist Mattias Falk och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Cecilia Bjurström
Verksjurist

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen