Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Remissvar på S2019/05353/FST, 25 mars 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över promemorian Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd.

DO har utifrån diskrimineringslagen (2008:567) inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/538) har fattats av enhetschefen Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har också experten Lars Lind och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg
Enhetschef

Den remitterande utredningen

Tillbaka till toppen