Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag

Remissvar 18 december 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/512) har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, chefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Tarik Qureshi, expert

Tillbaka till toppen