Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Remissvar 5 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Justitiedepartementets promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/310) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Maya Hald. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

 

Tillbaka till toppen