Skolverkets förslag på justeringar

Skolverkets förslag på justeringar i programstruktur, sju nya ämnesplaner, fem reviderade och fem upphävda ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet samt Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Remissvar på SKOLFS 2012:4, 23 januari 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de ovan nämnda förslagen.

DO vill dock generellt påtala vikten av att kunskaper om diskrimineringslagen för arbetet ingår i utbildningen på vård- och omsorgsprogrammet. Detta förutsätter i sin tur att lärare som undervisar i de olika ämnen på detta program är väl insatta i denna lagstiftning och dess betydelse för arbetet inom hälso- och sjukvården.

Text likalydande med detta yttrande bifogas också införd i en av Skolverket anvisad svarblankett (se bilaga 1).

Beslut i detta ärende (LED 2019/528) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen