Skärpta regler om utländska månggiften

Remissvar på SOU 2020:2, 4 maj 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån diskrimineringslagen (2008:567) inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/98) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen