Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Remissvar på SOU 2018:88, 29 september 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s yttranden är avgränsade till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde och avböjer därför att kommentera betänkandets förslag.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/301 har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lars Lindgren och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, t.f. Diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen