Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

Remissvar på (Ds 2020:22) , 23 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/404) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Laine Nõu Englesson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg
Chef för rättsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen