Långtidsutredningens huvudbetänkande

Remissvar på SOU 2019:65, 12 maj 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående betänkande. Betänkande rör i huvudsak frågor som ligger utanför DO:s verksamhetsområde. DO väljer givet detta att inte lämna några synpunkter.

Beslut i detta ärende (LED 2020/117) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Julia Grosse. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lovisa Strömberg och sektionschef Karolina Windell deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningnen

Tillbaka till toppen